Základní nastavení Shoptetu

pro rychlé spuštění vašeho e-shopu.

16 000 Kč + DPH

Hotovo do 7 pracovních dní od dodání podkladů.

Z

Rychle a správně nastavené

Vím, kde a jak se má co nastavit.
Dělal jsem to mnohokrát.

Z

Od založení Shoptetu po spuštění

E-shop nejen připravím, ale rovnou i spustím veřejně.

Z

Naučím vás s e-shopem pracovat

Naučím vás, jak plnit produkty i odbavovat objednávky.

Z

Budu tu pro vás i v budoucnu

Pro další rozvoj e-shopu nebo pomoc s marketingem.

Shoptet je pro mě jedničkou na českém e-commerce trhu. Chcete-li vlastní moderní e-shop a nepotřebujete řešení na míru, pak je Shoptet volba pro vás. Snadné ovládání, velké množství doplňků a rozšíření, spolehlivá zákaznická podpora a variabilita vzhledu. Jako certifikovaný Stříbrný Shoptet partner vám pomohu s přípravou vašeho e-shopu na této platformě. A nejsem na to sám – mám šikovné spolupracovníky, aby práce odsýpala ještě rychleji.

Základní nastavení dělám opakovaně

I když je každý e-shop jedinečný, to základní nastavení mají všechny společné. Výběr a nastavení šablony, tvorba struktury kategorií, příprava legislativních stránek, nastavení procesu objednávky (stavů, způsobů dopravy, plateb a notifikačních e-mailů), poskládání úvodní stránky, vytvoření bannerů, nastavení daní, napojení domény, vyhledávačů…

Pokud chcete mít rychle připravený jednoduchý e-shop a nemáte speciální požadavky na napojení dalších systémů, automatizace, plnění produktama nebo pokročilé úpravy grafiky, právě pro vás jsem připravil tuhle službu.

Za jednotnou cenu vám e-shop připravím, spustím a naučím vás ho používat.

Jak bude spolupráce probíhat?

Vyplňte mi formulář níže a já vám pošlu fakturu a soupis věcí, které od vás budu potřebovat dodat. Po jejich zaslání a úhradě faktury se obratem pouštím se svým týmem do práce. Případně si ještě spolu zavoláme a vše probereme. Založíme vývojovou verzi Shoptetu a začneme ji chystat. S pomocí zaslaných podkladů připravíme a nastavíme vše tak, abychom vám mohli v domluveném čase e-shop spuštěný předat. Součástí předání je buď videohovor s představením a zaškolením nebo vytvoření a zaslání videonávodu jak s vaším Shoptetem dále pracovat.

Co vše tedy bude hotovo?

Výstupem bude váš nový, nastavený e-shop na Shoptetu připravený k naplnění produktů (pokud se nedomluvíme i na plnění – nacením zvlášť) a k prodeji. Konkrétně tedy níže v bodech:

N

Doporučení vhodného tarifu a doplňků

N

Vybraná a nastavená šablona

N

Vytvořená struktura kategorií

N

Vytvořená struktura obsahových stránek

N

Poskládaná úvodní stránka

N

Připravené základní bannery a zákaznické výhody

N

Naplněný jeden ukázkový produkt

N

Připravené zápatí

N

Nastavení cen a doprav

N

Nastavení stavů objednávek

N

Nastavení transakčních e-mailů

N

Nastavení cookies lišty

N

Napojení domény

N

Napojení na Google Analytics a Search console

N

Požadavky na zahrnutí do vyhledávání Seznamu a Google

N

Spuštění e-shopu veřejně

N

Zaškolení v používání, plnění a obsluze objednávek v Shoptetu

u

Budete chtít naplnit i produkty? Rád nacením individuálně.

u

S další marketingovou pomocí nebo rozvojem e-shopu vám rád pomohu.

Obchodní podmínky služby

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Jana Barboříka, se sídlem Hybešova 2447/53a, 678 01 Blansko, identifikační číslo: 75762641, DIČ: CZ8309295247, zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném městským úřadem Blansko (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).
1.2. Služby dle těchto obchodních podmínek jsou poskytovány ve vztahu k e-shopové platformě Shoptet (dále jen „Shoptet“), kterou provozuje společnost Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25395.

2. Služby
2.1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provést základní nastavení e-shopu na platformě Shoptet (dále jen „e-shop“) v rozsahu specifikovaném v těchto obchodních podmínkách a předat hotový e-shop objednateli.
2.2. Součástí služeb je:
– Doporučení vhodného tarifu a doplňků
– Výběr a nastavení šablony
– Vytvoření struktury kategorií a obsahových stránek
– Poskládání úvodní stránky, vytvoření základních bannerů a zákaznických výhod
– Naplnění jednoho ukázkového produktu
– Připravení zápatí
– Nastavení cen, doprav, plateb, stavů objednávek a transakčních e-mailů
– Nastavení cookies lišty
– Napojení domény, Google Analytics a Search Console
– Podání požadavků na zahrnutí do vyhledávání Seznamu a Google
– Veřejné spuštění e-shopu
– Zaškolení objednatele v používání, plnění a obsluze objednávek e-shopu
2.3. Objednatel bere na vědomí, že provoz e-shopu, jeho funkčnost, použité doplňky a další služby spojené s chodem e-shopu jsou plně v režii společnosti Shoptet a řídí se podmínkami této společnosti. Objednatel je přímo zodpovědný za úhradu pronájmu e-shopu a dalších služeb společnosti Shoptet.

3. Termíny a předání
3.1. Poskytovatel provede služby a předá hotový e-shop objednateli do 7 pracovních dní od dodání všech potřebných podkladů objednatelem. Potřebnými podklady se rozumí zejména přístupové údaje do administrace e-shopu, grafické podklady (logo, fotografie), texty (popisky, obchodní podmínky) a další informace nezbytné pro nastavení e-shopu.
3.2. Předání e-shopu proběhne buď formou videohovoru včetně zaškolení, nebo zasláním videonávodu k obsluze e-shopu.

4. Cena služeb a platební podmínky
4.1. Cena za provedení služeb je 16 000 Kč + DPH. Tato cena nezahrnuje plnění produktů do e-shopu ani další služby nad rámec základního nastavení.
4.2. Objednatel je povinen uhradit cenu na základě faktury vystavené poskytovatelem, a to před započetím provádění služeb.

5. Povinnosti objednatele
5.1. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení služeb. Zejména je povinen dodat všechny potřebné podklady a informace uvedené v bodě 3.1.
5.2. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se o dobu prodlení prodlužuje termín dokončení služeb.

6. Odpovědnost za vady
6.1. Objednatel je povinen vady služeb písemně oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, nejpozději do 5 dnů od předání e-shopu, a to e-mailem na adresu info@janbarborik.cz.
6.2. Poskytovatel se zavazuje řádně oznámené vady bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Další ujednání
7.1. Veškeré dodatečné služby nad rámec základního nastavení dle těchto podmínek (např. plnění produktů, další marketingová pomoc apod.) budou naceněny individuálně dle požadavků objednatele, a to buď hodinovou sazbou, nebo pevnou cenou za projekt. Ceny se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele, který je dostupný na adrese: https://janbarborik.cz/cena/.
7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zakázky na projekty, které jsou v rozporu s dobrými mravy, etikou nebo mají politický, esoterický či náboženský charakter.
7.3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese: https://janbarborik.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
8.2. Smluvní vztah se řídí českým právem. Případné spory budou řešeny především smírně, v případě soudního řešení je příslušný obecný soud poskytovatele.
8.3. Kterákoli ze stran může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou stranou. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně. V případě odstoupení se strany zavazují vrátit si vzájemně poskytnutá plnění. Již provedené části díla zůstávají ve vlastnictví objednatele.
8.4. Poskytovatel může tyto obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky zveřejní na svých internetových stránkách.
8.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

V Blansku dne 29.5.2024

Jan Barbořík

Poznámka: Jsou i věci, se kterými vám nepomohu. Nechci pracovat na projektech, které jsou nemorální, neetické, politické, ezoterické nebo jakkoliv náboženské.

Ukázky mé práce:

Výborná spolupráce, Pan Barbořík ví co dělá a dělá to dobře.
Mám rád když jsou správní lidé na správném místě.
FRAJER. Děkujeme

Tomáš Procházka
Clickadile + Cartel pizza Olomouc

Spolupráci s Honzou mohu jen a jen doporučit. Je velmi profesionální, nápomocný, pracuje rychle a kvalitně. Se vším poradí a doporučí nejlepší možnosti a varianty. Bez něj by můj eshop nikdy nevznikl, takže děkuji! Karolína Lacko Apparel

Více doporučení spokojených zákazníků si můžete přečíst v sekci Reference.

Máte zájem o spolupráci? Napište mi.
    Pole označená hvězdičkou jsou povinná.